Друк 
продвижение сайтов
joomla шаблоны
шаблоны dle сайтов

Література про життя і діяльність Д.І.Чижевського:

 

 1. Bibliography of the Publications of Dr. Cizevsky. Cambridge, 1975
 2. Bojko-Blochyn J. Dmytro Ivanovyč Čyževskyj. — Heidelberg, 1988
 3. Bojko-Blochin O. Prof. Dmytro Tschižewskij. München, 1978;
 4. Korthaase W. Dmytro Čyževskyj (1894 — 1977). — Berlin, 2000. Бібліогр.: [ЧудновО.] Вчений-енциклопедистД. І. Чижевський: Бібліогр. покажч. — Кіровоград, 1994.
 5. Müller L. Dmitrij Tschižewskij. 9.IV.1894—18.IV.1977 // Heidelberger Akademie der Wissenschaften für das Jahr 1978. S. 74—76.
 6. Orbis scriptus. Dmitrij Tschižewskij zum 70. Geburtstag / Hrsg. von Dietrich Gerhardt et al. München, 1966
 7. Festschrift fuer Tschizewskij zum 60. Geburtstag. Berlin, 1956
 8. Бонфельд С. Дмитро Чижевський та Борис Пастернак: заочне знайомство. Цей факт, що увійшов в аннали світової культури, має свою невелику, але цікаву історію // Народне слово. — 1997. — 9 вересня.
 1. Валявко І. Дм.Чижевський — фундатор поняття "філософія серця" // Слово і час. — 1998. — №8
 2. Валявко Ірина. Дмитро Іванович Чижевський як дослідник української філософської думки: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня канд. філософ. наук. — Київ. — 1997. — 24 с.
 3. Васильева М.А. Чижевский Дмитрий Іванович (23.ІІІ (4.ІV).1894, Александрия, Херсон. губ. — 18.ІV.1977, Гейдельберг) — историк, философ, филолог // Литературная Энциклопедия Русского Зарубежья 1918-1940 Писатели русского зарубежья. — Москва, 1997. — C. 435-437.
 4. Геник С.М. Чижевський Дмитро // Геник С.М. 150 великих українців. — Івано-Франковськ, 2001. — С. 271.
 5. Гонор Е. Дмитрий Чижевский: Уходя – уходи// Товариш.-2007.-№27 (17 березня)
 6. Гумецька Ася "Для мене він залишиться завжди усміхненим..." // Народне слово. — 2001. — 22 лютого. — C. 3.
 7. Діалог культур: Матеріали Перших наукових читань пам'яті Дмитра Чижевського: Кіровоград-Київ 17-19 жовтня 1994 р./ Республіканська асоціація українознавців; КДПІ; Ін-т східноєвропейських досліджень НАН України; Східноєвропейський дослідний ін-т ім. В.К.Липинського; Наук. ред. Л.Довга. — К., 1996. — 149 с.
 8. Дмитро Чижевський // Сто великих украинцев / Михаил Гнатюк, Лидия Громовенко и др. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 2002. — С. 446-449.
 9. Дмитрий   Чижевский  и мировая славистика: Сборник научных трудов / Редакторы Роман Мних, Евгений Пшеничный. Дрогобыч: Коло, 2003. 446 с. (Дрогобычский гос. пед. университет им. И.Франко; Немецкое товарищество Яна Амоса Коменского. Славистика. Том I). — На украинском, русском и польском языках.
 10. Закидальський Тарас. Досліди в діаспорі над історією вкраїнської філософії (Аналіз поглядів Д.Чижевського на сутність філософії на Україні). // Філософська і соціологічна думка. — 1993. — № 4. — С. 89-100.
 11. Записки обласної наукової бібліотеки імені Дмитра Чижевського: До 100-річчя з дня народження Дмитра Чижевського. — Кіровоград, 1994. — С. 48.
 12. Козак Степан. Українська романтична історіософія з погляду Д.Чижевського // Філософська і соціологічна думка. — 1994. — № 5-6. — С.37-38.
 13. Кравців Б. 80-річчя професора Дмитра Чижевського // Сучасність. — 1974. — № 4. — C. 35-41.
 14. Кримський С. Д. Чижевський про нац. визначеність історико-філософського процесу в Україні // Філософська думка. — 1998. — №3.
 15. Куценко Л. Імена повертаються додому: З історії рідного краю // Народне слово. — 2000. — 2 листопада. — C. 3.
 16. Куценко, Леонід Васильович. Олександрія скитська в житті Нестора славістів // "Благословенні ви, сліди...". — Кіровоград: Центр.-Укр. вид-во, 1995. — 100, [2] с.: іл.
 17. Лісовий В. Д. І. Чижевський: онтологія, гносеологія, філософія культури // // Філософська і соціологічна думка. — 1994. — №5 — 6.
 18. Лісовський В. Дмитро Іванович Чижевський: онтологія, гносеологія, філософія культури // Філософська і соціологічна думка. — 1994. — № 5-6. — С. 4-18.
 19. Луців Л. Григорій Сковорода і його філософія. Дм.Чижевський про Сковороду // Альманах УНС, 1972. — С. 51-52.
 20. Мельниченко І. "Дмитро Чижевський: особистість і творчість": Міжнародна конференція, присвячена Д.І.Чижевському // Літературна Україна. — 2002. — 5 вересня. — C. 7.
 21. Миколаєнко Л. Український степ як естетичний феномен: Праця "Український степ як естетичний феномен" присвячена дослідженню естетичних багатств української землі і спирається на об'єктивний матеріал опису степу та української природи в літературі. Написана у 1928 році за рецензією професора Д.Чижевського. Уривки подаються за виданням: Праці Українського високого педагогічного інституту ім. Михайла Драгоманова у Празі. Науковий збірник. Т ІІ. — Прага,1932. Підготовка публікації — Н.Блошко // Хроніка 2000. — 2000. — № 1 (37-38). — C. 28-43.
 22. Мишанич, Олекса. На переломі: Літературознавчі статті і дослідження; НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г.Шевченка. — К.: Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2002. — 437 с.: 1 л. портр. — Бібліогр.: с. 414-417. — Покажч. імен та назв с. 418-434.
 23. Надьярных Н. С.Возможность, равнозначная необходимости: К изучению литературоведческого наследия Д.Чижевского // Вопросы литературы. — 1999. — Ноябрь-декабрь. — C. 66-97.
 24. Надъярных Н.С. Дмитрий Чижевский. Единство смысла.- М: Наука, 2005
 25. Надьярных Н. С.Неисчерпанность духа. Концепция личностного сознания Д. Чижевского в диагностике литературного развития // Литературное зарубежье: Национальная литература — две или одна? Вып. II. М.: ИМЛИ РАН, 2002.
 26. Надьярных Н. С. Оправдание барокко по Дм. Чижевскому // Литературное зарубежье: Лица. Книги. Проблемы.. Вып. IV. М.: ИМЛИ РАН, 2007.
 27. Надьярных Н. С.Символ Г. Сковороды в понимании Дмитрия Чижевского // Нация. Личность. Литература. Вып. 2. М.: ИМЛИ РАН, 2003.
 28. Надьярных Н. С.Случай Дм. Чижевского во времяпотоке национального портретирования // Литературное зарубежье: Лица. Книги. Проблемы. Вып. III. М.: ИМЛИ РАН, 2005.
 29. Надьярных Н. С. «Собеседование мышления» И. Франко и Д. Чижевского // Литература, культура и фольклор славянских народов (XIII Международный съезд славистов). М.: ИМЛИ РАН, 2002.
 30. Надъярных Н.,Феноменология Д. Чижевского в зеркале и «зазеркалье» литературной практики // Литературное зарубежье: проблема национальной идентичности. Вып. I. М.: Наследие, 2000.
 31. Панченко В. Небо Дмитра Чижевського // Всесвіт. — 1995. — № 10-11. — С. 149-150.
 32. Петров, Віктор Українська література (Віктор Петров, Дмитро Чижевський, Микола Глобенко, Іван Мірчук. Історія української культури) Іван Мірчук, Віктор Петров, Дмитро Чижевський, Микола Глобенко; Український вільний ун-т. — Мюнхен; Львів, 1994. — 373 с.
 33. Пизюр Є. Дмитро Іванович Чижевський: До 60-літнього ювілею. — К.: Україна, 1955. — 52 с.
 34. Пизюр Євген Дмитро Іванович Чижевський : Публікується (у скороченому вигляді) за виданням: Пизюр Є.Дмитро Іванович Чижевський (до 60-літнього ювілею). — Вид-во "Україна",1955. Публікація А.Погорілого // Хроніка 2000. — 2000. — № 1 (37-38). — C. 617-637.
 35. Плетнев Р.В. Д.И.Ч. (Некролог) // Новый журн. -1977.- Кн. 128.
 36. Погорілий А. Д.І.Чижевський як історик української філософії // Проблеми філософії. — К. 1992. — Вип. 92. — С.20-27.
 37. Потаєва І. Про "філософію серця" в працях Д. Чижевського // // Філос. і соціол. думка. — 1994. — №5 — 6.
 38. Пріцак О., Шевченко І. Пам’яті Дмитра Чижевського // Філос. і соціол. думка. — 1990. — №9, 10
 39. Розумний Я. Дмитро Чижевський англійською мовою // Сучасність. — 1976. — № 7-8. — C. 234-235.
 40. Стрелка Йозеф. Всесвітнє значення Дмитра Чижевського // Київська старовина. — 1996. — Березень-квітень. — С. 96-98.
 41. Феденко П. Дмитро Чижевський (Спомин про життя і наукову діяльність) Вступне слово М.Вербового // Кур'єр Кривбасу. — 1994. — № 13, 14, 15, 16, 17, 18.
 42. Феденко П. Нестор славістики // Хроніка 2000. — 2000. — Вип. 35-36. — C. 411-416.
 43. Феденко, Панас. Д.І. Чижевський (Спомин про життя і наукову діяльність). — Мюнхен, 1979. — 40 с.
 44. Филипович Л. Дмитро Чижевський: як ми його бачимо // Філософська і соціологічна думка. — 1994. — № 5-6. — С. 98-102.
 45. Чижевський Д. Життєпис // Філос. і соціол. думка. — 1990. — №11.
 46. Чижевський Д. К.Мочульский. Андрей Белый. ИМКА-Пресс, Париж, 1955. (Рецензия) // Новый журнал. — Нью Йорк, 1955, кн. 42. — С. 290-297.
 47. Шаров І. Чижевський Дмитро Іванович // Шаров І. 100 видатних імен України. — К., 1999. — С. 453-457.
 48. Шерех Ю. Про літературу без політики (Д.Чижевський як історик української літератури) // Шерех Ю. Друга черга. — Сучасність, 1978. — С. 27-38.
 49. Шкандрій М. Історія, стиль, епоха, культура: до проблеми періодизації у Д. Чижевського // Слово і час. — 1995. — №7.
 50. Янцен В.В. К истории поступления и преподавания Чижевского в объединенном университете городов Галле и Виттенберга // Философская и социологическая мысль. — 1990. — № 11. — С. 49-52.
 51. Янцен В.В. Дмитрий Чижевский в Галле (из архивов Галле) // Философская и социологическая мысль, 1992, №12, с.86-87.

 

строительное оборудование
женский журнал
dle-joomla.ru